ALAPSZABÁLY

  ALAPSZABÁLY

OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

 

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1 Az Egyesület neve:

Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve: OPAKFI Egye­sület)

Angolul:

Scientific Society for Optics, Acoustics, Motion Pictures and Theatre Technology

Franciául:

Société Scientifique d'Optique, d'Acoustique, de la Technique de Cinematographie et de Théatre

Németül:

Wissenschaftlicher Verein für Optik, Akustik, Kino- und Theatertechnik

1.2 Az Egyesület országos tudományos, társa­dalmi szervezet, mely jogi személyként működik az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény sze­rint.

1.3 Az Egyesület politikai pártoktól mindenkor füg­getlen, azoktól anyagi támogatást semmikor nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Politikai választásokon jelöltállításban, választási kampányban, illetve azok elősegítésében sem önállóan, sem másokkal közösen nem vesz részt és azokat nem támogatja.

1.4 Az Egyesület az 1997. évi CLVI. tv. rendelke­zései szerint közhasznú szervezetként működik.

1.5 Az Egyesület a Műszaki és Természettudo­mányi Egyesületek Szövetsége (rövidítve: MTESZ) tagegyesülete.

1.6 Az Egyesület székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A, félemelet 16.

1.7 Az Egyesület működési területe: Magyarország

1.8 Az Egyesület alapítási éve: 1933.

1.9 Az Egyesület pecsétje köriratban: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tu­dományos Egyesület (1933) "OPAKFI"

1.10 Az Egyesületet az elnök és a főtitkár önállóan jegyzi.


2.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

 

2.l Az Egyesület célja:

 • a közhasznú szolgáltatásai révén a működésé­nek szakterületein a tudományos és technikai ha­ladás előmozdítása,
 • a szakterületein elért hazai és külföldi eredmé­nyek, korszerű szakmai ismeretek, gondolatok, gyakorlati módszerek széleskörű ismertetése,
 • az Egyesület egyéni tagjai és az Egyesülethez jogi tagként csatlakozó szervezetek (a továbbiak­ban: tagok) összefogása, szakmai színvonalának emelése és szakmai tevékenységük háttértámo­gatása,
 • a tagjai továbbképzésének és önképzésének elősegítése,
 • szakmai képzések, továbbképzések és vizsgáztatások, valamint ezek tartalmi oldalának és keretfeltételeinek kialakítása;
 • környezetvédelem,
 • a működése szerinti és a kapcsolódó szakterü­leteken dolgozó szakemberek közötti együttműkö­désnek, a kapcsolataik bővítésének támogatása,
 • a tagok szakmai érdekvédelme,
 • szoros kapcsolatok kiépítése és ápolása a ha­zai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel.

2.2 Az Egyesület szakterületei:

 • akusztika,
 • audiovizuális-, film-, videoterjesztés és video­technika,
 • finommechanika, mikrotechnika, mechatronika és elektronikai technológia
 • környezetvédelem
 • fotó és filmtechnika,
 • optika,
 • színháztechnika,
 • zaj- és rezgéscsökkentés, -védelem

2.3 Az Egyesület a céljai elérése érdekében az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja szerinti, alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesz­tés,
9. környezetvédelem,
19. az euroatlanti integráció elősegítése

2.4 Az Egyesület a műszaki és tudományos fejlő­dés előmozdítása érdekében

 • műszaki tanácsadást végez,
 • javaslatokat állít össze komplex műszaki és gazdasági feladatok megoldására,
 • kutatási témákat javasol, részt vesz tudomá­nyos kutatási tervek, szabványjavaslatok készíté­sében és véleményezésében,
 • szakterületein határozatokat, rendeleteket kez­deményez, ilyeneket véleményez, bírál, stb.

Az Egyesület a műszaki, illetve tudományos fel­adatok megoldására munkabizottságokat szervezhet.

Az Egyesület a szakterületein kiemelten foglalko­zik a környezetvédelem és a minőségbiztosítás kérdéseivel.

2.5 Az Egyesület a szakterületein

 • a szakmai aktivitás fokozása és a kiemelkedő tevékenységek elismerésére, támogatására pá­lyázatokat hirdet, díjakat, jutalmakat tűz ki,
 • hangsúlyozottan foglalkozik a fiatal szakembe­rek egyesületi munkába való bevonásával.

2.6 Az Egyesület a hazai és külföldi tudományos és műszaki eredmények széleskörű ismertetése és gyakorlati alkalmazása érdekében

 • kongresszusokat, konferenciákat, előadásokat, szakmai összejöveteleket, bemutatókat, vitákat, stb. rendez,
 • szakfolyóiratokat és műszaki kiadványokat szer­keszt, kiadói tevékenységet folytat,
 • javaslataival és bírálataival segíti a műszaki és tudományos könyvkiadás munkáját,
 • képviselteti magát nemzetközi kongresszuso­kon, konferenciákon, rendezvényeken.

2.7 Az Egyesület a szakmai képzés érdekében

 • tanfolyamokat, képzéseket szervez, amelyek elvégzéséről tanúsítványt ad,
 • részt vesz a szakmai vizsgáztatásban,
 • figyelemmel kíséri, javaslatokkal, bírálatokkal segíti az alap-, közép- és felsőfokú oktatást, valamint a szakképzést és a felnőttoktatást,
 • részt vesz a mérnökök és szakmérnökök, kö­zépfokú végzettségűek tovább- és átképzésében,
 • üzemlátogatásokkal szélesíti tagjainak ismeret­körét,
 • szakmai látogatásokat szervez hazai és külföldi tudományos és technikai eredmények megismer­tetésére.

2.8 Az Egyesület a szakterületeit érintő tudomány­szakok közötti kapcsolat teremtés érdekében

 • elősegíti a tudományos és műszaki szakembe­rek párbeszédét, vitáit,
 • szakosztályok közötti közös megbeszéléseket szervez,
 • tudományos üléseket tart.

2.9 Az Egyesület a tagság véleményének képvi­selete érdekében

 • állandó kapcsolatot tart a szakterületeihez kö­zel álló más társadalmi egyesületekkel,
 • akár felkérésre, akár önálló kezdeményezés formájában hallatja szavát az állami és államigaz­gatási szerveknél.

2.10 Az Egyesület szakértői tevékenységet folytat, megbízás alapján szakvéleményeket, tanulmá­nyokat készít.

2.11 Az Egyesület képviseli a tagok érdekeit.

2.12 Az Egyesület együttműködhet olyan gazdasági társaságokkal, amelyek elősegítik a saját céljai megvalósítását.

2.13 Az Egyesület a jogszabályokban megenge­dett keretek között, kiegészítő jelleggel, a köz­hasznú céljainak megvalósítása érdekében, azo­kat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet folytathat, de befektetési tevékenységet nem folytat.

2.14 Az Egyesület együttműködik külföldi társ­egyesületekkel, képviselteti magát nemzetközi szervezetekben, valamint képviseli az adott szak­terület hazai közösségét.

2.15 Az Egyesület díjakat alapít és adományoz, emlékérmeket ad ki.

2.16 Az Egyesület közhasznú és egyéb szolgálta­tásai nyilvánosak; programfüzet, rendezvényi meghívók, nyilvánosan kiírt pályázatok és hirdet­mények feltételei szerint, a Titkársághoz benyújtott jelentkezés alapján vehetők igénybe.

Az Egyesület a szolgáltatásait nyilvánosan (például a honlapján) közzéteszi.


3.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

3.l Rendes tagok lehetnek mindazok a hazai sze­mélyek, akik az Egyesület szakterületei iránt ér­deklődnek, célkitűzéseit magukévá teszik, mun­kájában részt kívánnak venni és alapszabályát elfogadják.

3.2 Ifjúsági tagok lehetnek a hazai oktatási intéz­mények nappali tagozatainak hallgatói, valamint végzett növendékei a végbizonyítványuk meg­szerzését követő év végéig.

3.3 Tiszteleti tagok lehetnek olyan hazai vagy kül­földi kiemelkedő tudományos vagy közéleti sze­mélyiségek, akik az Egyesület munkájának elő­mozdításában érdemeket szereztek és akiket a közgyűlés tiszteleti tagnak megválaszt.

A tiszteleti tagok egyesületi tisztségre nem választhatóak, és nem ren­delkeznek egyesületi választójoggal sem, és tagdíjat sem fizetnek.

3.4 Jogi tagok lehetnek azok a gazdálkodó szer­vezetek, intézmények, stb., amelyek az Egyesület munkáját anyagilag és erkölcsileg támogatni kí­vánják, az Egyesület segítségét munkájukhoz igénybe kívánják venni és minderről az Egyesü­lettel megállapodást kötnek.


4.

EGYESÜLETI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

4.l A tagok jogai:

Az Egyesület tagjai és a jogi tagok képviselői

 • részt vehetnek az Egyesület egy, vagy egyidejű­leg több szakosztályának műszaki-tudo­mányos munkájában, bizottságaiban. A szakosz­tályi vezetőség jóváhagyásával munkabizottságo­kat alakíthatnak és munkájukat az alapszabály, valamint a szervezeti és működési szabályzat elő­írásai szerint végzik,
 • az Elnökség megbízásából az Egye­sület képviseletében, illetőleg a szakosztályi vezetőség megbízásából a szakosztály képvise­letében részt vehetnek hazai és nemzetközi ta­nácskozásokon,
 • a szakosztályi vezetőség javaslata alapján - az Elnökség hozzájárulásával - az Egye­sület anyagi támogatásával részt vehetnek kül­földi, szakmai konferenciákon, tanulmányutakon,
 • részt vehetnek szavazati joggal az Egyesület közgyűlésén,
 • bármelyik tisztségre megválaszthatók,
 • részt vehetnek az Egyesület vállalkozási tevé­kenységében,
 • az Egyesület rendezvényein részvételi díjkedvezményben részesülhetnek.

4.2 A tagok kötelességei:

 • Az Egyesület tagjai az alapszabály előírásait megtartják.
 • A tagdíjbefizetési kötelezettségüknek rendszere­sen eleget tesznek.

4.3 A tagdíj

 • egyéni tagok esetében a közgyűlés által évente meghatározott egyéni tagdíj,
 • jogi tagok esetében kétoldalú megállapodással rögzített, egy naptári évre szóló jogi tagdíj, amely év közben nem szüntethető meg.

4.4 A tagok felvétele:

A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján tör­ténik. A felvételt a szakosztályok vezetősége hagyja jóvá.

4.5 A tagság megszűnése:

Az egyesületi tagság megszűnik

 • a tag kilépésével,
 • az éves tagdíj befizetésének elmulasztása ese­tén, a következő év végén,
 • a tag halálával.

A tagság megszűnésével a tag jogai is azonnal megszűnnek.

 

5.

A KÖZGYŰLÉS, AZ EGYESÜLET VEZETŐ SZERVEI, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI

 

5.l A közgyűlés

 • A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely az egyesületi alapszabály és az egyéb idevonat­kozó jogszabályok figyelembevételével az Egye­sületet érintő minden kérdésben dönthet. A köz­gyűlés rendes, tisztújító és rendkívüli lehet.
 • Rendes közgyűlést az Egyesület évente tart.
 • Tisztújító közgyűlést az Egyesület 4 évenként rendez.
 • Rendkívüli közgyűlést az Elnökség bármikor összehívhat, ha pedig legalább 50 tag - a cél megjelölésével - ezt kéri, az Elnökség összehívni köteles.

 

5.1.1 A közgyűlés hatásköre:

A közgyűlésnek kizárólagos döntési joga van az alábbi esetekben: 

 • az Egyesület alapszabályának jóváhagyása és módosítása,
 • az Egyesület alapvető feladatainak és műkö­dési irányelveinek meghatározása,
 • az Egyesület két közgyűlés közötti időszakban végzett munkájának megvitatása az Elnökség, tevékenységének értékelése,
 • az alább felsorolt egyesületi tisztségviselőknek 4 évi időtartamra titkos szavazással való megvá­lasztása:
  • elnök,
  • főtitkár,
  • a Tudományos Bizottság elnöke,
  • a Felügyelő Bizottság tagjai, ezek között a Bizottság elnöke
 • a megválasztott tisztségviselők idő előtti vissza­hívása,
 • az Egyesület megszüntetése, más egyesület­tel, szövetséggel való egyesülése, vagy szétvá­lása,
 • a közhasznúsági jelentés elfogadása, amely a következőket tartalmazza:
  • a számviteli beszámolót;
  • a költségvetési támogatás felhasználását;
  • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimu­tatást;
  • a cél szerinti juttatások kimutatását;
  • a központi költségvetési szervtől, illetve a központi költségvetés alrendszereitől kapott támo­gatások mértékének bemutatását;
  • az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyúj­tott juttatások értékét illetve összegét;
  • a végzett közhasznú tevékenység rövid tar­talmi beszámolóját.
 • az éves egyéni tagdíj megállapítása.
 • döntés mindazon ügyekben, amelyeket vala­mely jogszabály a hatáskörébe utal. 

5.1.2 A közgyűlés előkészítése:

 • A közgyűlés helyét, idejét és napirendjét az Elnökség a kitűzött időpont előtt leg­alább egy hónappal írásban közli a tagsággal.
 • A közgyűlési beszámolót a tagok rendelkezé­sére kell bocsátani az Egyesület honlapján (http://www.opakfi.hu).

5.1.3 A közgyűlés rendje:

 • A közgyűlésen az Egyesület minden tagja sza­vazati joggal vehet részt.
 • A közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti, az elnök távollétében a közgyűlés levezető elnököt választ.
 • A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok fele plusz egy tag jelen van. A közgyűlési meghívóban meg kell határozni a határozatképtelenség miatt megismételendő köz­gyűlés helyét és idejét is, azzal a figyelmeztetés­sel, hogy az ily módon megismételt közgyűlés - csak a meghirdetett napirendi pontokban - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatké­pes.
 • A közgyűlésen
  • az Elnökség beszámolóját az Egyesület elnöke,
  • a Felügyelő Bizottság beszámolóját a Fel­ügyelő Bizottság elnöke,
  • az Alapszabály-módosító Bizottság beszámo­lóját az Alapszabály-módosító Bizottság elnöke,
  • a tisztségviselők megválasztásához a Jelölő Bizottság jelöltjeit a Jelölő Bizottság elnöke,
  • a jutalmazásokat és kitüntetéseket a Díj Bi­zottságok elnökei,
  • a határozati javaslatokat a közgyűlés elnöke terjeszti elő.
 • Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelen­tést a közgyűlés hagyja jóvá, egyszerű szótöbb­séggel.
 • A vezető tisztségviselőket a közgyűlés titkos szavazással választja meg.
 • A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbb­séggel hozza. A vezető tisztségviselők megvá­lasztásához többes jelölés esetén a szavazásban résztvevők 50 %-át meghaladó számú, érvénye­s szavazatra van szükség. Ez az első választási körben a két legtöbb szavazatot kapott személyre korlátozott, újabb szavazással is elér­hető.
 • A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek hitelességét a közgyűlés által kijelölt 2 tag és a jegyzőkönyvvezető igazolja.
 • A közgyűlés határozatait sorszámozva, dátummal ellátott jegy­zőkönyvben kell rögzíteni, amely tartalmazza a határozat megfogalmazását, hatályát, a döntést támogatók, illetve az ellenzők számát.

5.1.4 A közgyűlésen hozott döntésekről külön nyil­vántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartal­maznia kell a döntés időpontját, a döntés hatályát, az elfogadók és az ellenzők számarányát, vala­mint az elfogadott határozat pontos szövegét és sorszámát.

5.1.5 A közgyűlés nyilvános.

5.2 Az Egyesület vezető szerve az Elnökség .

5.2.l Az Elnökség munkáját az Egye­sület elnöke, akadályoztatása esetén a főtitkár vagy az Elnökség tagjai közül meghatalmazott személy vezeti.

Az Elnökség tagjai:

 • az Egyesület elnöke,
 • az Egyesület főtitkára,
 • az Egyesület Tudományos Bizottságának el­nöke,
 • a szakosztályok 1-1 képviselője (a szakosztály elnöke vagy titkára),

Állandó meghívottak:

 • a Felügyelő Bizottság elnöke,
 • a területi csoportok megbízottjai,
 • az egyesületi lapok főszerkesztői

Az Elnökségnek joga van bármikor ta­nácskozó tagokat meghívni.

5.2.2 Az Elnökség az Egyesület ope­ratív irányító és végrehajtó szerve. Két Közgyűlés között intézi és szervezi a Egyesület tevékenysé­gét.

5.2.3 Az Elnökség feladatai:

 •  megvitatja az Egyesületnek a legutóbbi közgyű­lés óta eltelt időszakban végzett munkáját és meghatározza az elkövetkezendő időszak leg­fontosabb feladatait,
 • elkészíti az éves munkatervet,
 • elkészíti az Egyesület rendezvénynaptárát,
 • elkészíti az Egyesület éves pénzügyi költségve­tési tervét,
 • a költségvetés keretei között irányítja az Egye­sület célja és közhasznú működése szerinti gaz­dálkodását,
 • biztosítja az Egyesület által cél szerint nyújtott támogatások igénybevételi módja és a juttatásban részesülők nyilvánosságát,
 • a szakosztályok javaslata alapján jóváhagyja új egyesületi bizottságok, szakmai tagozatok létesí­tését,
 • jóváhagyja a szaklapok felelős szerkesztőinek személyét,
 • szükség esetén megválasztja az Etikai Bizott­ság elnökét és tagjait,
 • ellenőrzi a titkárság munkáját, az Egyesület éves költségvetési keretén belül meg­határozza a titkárság személyi jellegű és egyéb működési költségkereteit.
 • dönt mindennemű, a két közgyűlés között felme­rülő kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
 • beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek.
5.2.4 Az Elnökség ülését az Egyesület elnöke írásban (e-mailben), a napirend megjelölé­sével, az ülést megelőzően legalább 8 munkanap­pal hívja össze. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

5.2.5 Az Elnökség határozatképes, ha legalább hat tagja jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Ha azon­ban egyetlen tag is úgy kívánja, az előterjesztés fölött titkos szavazással kell dönteni.

5.2.6 Az Elnökség üléséről, határoza­tairól jegyzőkönyvet kell vezetni, amit a titkárságon kell nyilvántartani és az Elnökség tagjainak az ülést követő 2 héten belül el kell juttatni. A nyilvántar­tásnak tartalmaznia kell a döntés tárgyát, hatályát, tartalmát, a döntést támogatók és ellenzők sze­mélyét.

5.2.7 Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik.

5.3 A vezető szerv (a közgyűlés és az Elnökség ) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátarto­zója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátar­tozó) a határozat alapján

 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármely más előnyben részesül, illetve a meg­kötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatá­sai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

5.4 Az Egyesület vezető tisztségviselői:

 • az Egyesület elnöke,
 • az Egyesület főtitkára,
 • a Tudományos Bizottság elnöke,
 • a Felügyelő Bizottság tagjai,
 • az Egyesület szakosztályai által az Elnökségbe delegált tagok. 

5.4.1 Nem lehet az Egyesület vezető tisztségvise­lője az a személy, vagy annak közeli hozzátarto­zója, aki olyan vállalkozás tagja, vagy annak ve­zető beosztású alkalmazottja, amelyik az Egyesü­lettel üzleti (vállalkozási) kapcsolatban áll. Nem tekintendő üzleti (vállalkozási) kapcsolatnak az Egyesület célja szerinti tevékenység körében ke­letkezett szerződés.

5.4.2 Nem lehet az Egyesület vezető tisztségvise­lője az a személy, aki bármely olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét meg­előző két évben legalább egy évig - vezető tiszt­séget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

5.4.3 A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szer­vezetnél is betölt.

5.4.4 A tisztségviselők a jóváhagyott éves költségvetésben meghatározott kereten belül az Elnökség határozata alapján - a bár­mely egyesületi tag által megkapható kitüntetés mellett - tiszteletdíjban részesülhetnek.

5.4.5 Az Egyesület képviseletét nemzetközi szer­vezetekben az Elnökség által megbí­zott személyek látják el.

5.4.6 Az Egyesület elnöke

 • Vezeti a közgyűlést, ellenőrzi annak Alapszabály szerinti lefolytatását, szavazásra bocsátja a hatá­rozati javaslatokat, képviseli és jegyzi az Egyesü­letet.
 • Az Egyesületet az elnök képviseli a MTESZ Szö­vetségi Tanácsában, - ezt a jogát az Egyesület bármely vezető tisztségviselőjére átruházhatja.
 • Az Egyesület nevében szerződéseket köt.

5.4.7 Az Egyesület főtitkára

 • Az Egyesület közgyűlései között, az Elnökség közreműködésével folyamatosan, fele­lősséggel irányítja az Egyesület munkáját és gaz­dálkodását, jegyzi az Egyesületet.
 • Irányítja a titkárság munkáját. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kinevezés, felmentés esetében az Elnökséggel előzetesen egyeztetve.
 • Az Egyesület nevében szerződéseket köt.

5.4.8 Az elnök és a főtitkár intézkedéseikért az Egyesület Közgyűlésének és az ellenőrzésre jogosult állami szerveknek felelősek.

5.4.9 Az elnök vagy a főtitkár lemondása, illetve tartós távolléte esetén a tisztségében maradó, illetve a tevékenységét folytató, teljes körűen ellátja a másik felelősségi körébe tartozó teendőket.


6.

A TITKÁRSÁG 

 

6.1 A titkárság munkáját a főtitkár irányítja.

6.2 A titkárság feladatai:

 • a rendezvények, szakmai programok, szakmai utaztatások szervezése,
 • az Egyesület teljes körű pénzügyi gazdálkodása,
 • a szakértői megbízásos munkák kezelése,
 • a szakmai lapok kiadásának, terjesztésének és pénzügyeinek koordinálása,
 • a vezető szervek üléseinek előkészítése,
 • a tagnyilvántartás, a tagdíjbeszedés, a köz­hasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti adományok gyűjtése,
 • az egyesületi nyilvántartás és archiválás.

6.3 A titkárság tevékenységét a Szervezeti és Mű­ködési Szabályzat (SZMSZ) szabályozza, amit az Elnökség hagy jóvá.


7.

NYILVÁNTARTÁS, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

 

7.1 Az Egyesület Alapszabálya, működési szabá­lyai, beszámolói, pályázatai és hirdetményei nyil­vánosak. Programfüzet, rendezvényi meghívók, nyilvánosan kiírt pályázatok és hirdetmények fel­tételei szerint, a titkársághoz be­nyújtott jelentkezés alapján vehetők igénybe.

7.2 A Közgyűlés beszámolóit, határozatait és az Elnökség határozatait a titkárság tartja nyilván. Ezeket - törvényben meg­határozott jogi személyek mellett - bármely ér­deklődő megtekintheti, - előzetes írásbeli értesí­tésre. A határozatokról minden érdeklődő - a saját költségére - másolatra tarthat igényt.

Az Egyesület egyéb irataiba is bárki betekinthet, kivéve, ha a betekintés üzleti titkot vagy személyi­ségi jogokat sértene.

7.3 A Közgyűlés és az Elnökség hatá­rozatait a tagsággal az Egyesület tit­kársága írásban ismerteti és az Egyesület szék­helyén minden érdeklődő által hozzáférhető he­lyen kifüggeszti.

A döntés által közvetlenül érintett személyeket (szervezeteket) a határozatról 8 munkanapon be­lül írásban kell értesíteni.

Az Elnökség határozatait a szakosz­tályok vezetőségének és a területi szerveknek írásban meg kell küldeni.

7.4 Az Egyesület a közgyűlés határozatait Inter­neten és a saját hirdetőtábláján közzéteszi, az Elnökség határozatait a saját hirdető­tábláján teszi közzé.

 

8.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

8.1 Az Egyesület ellenőrző szerve a Felügyelő Bi­zottság, amely három tagból áll, akiket a közgyű­lés választ 4 éves időtartamra.

8.2 A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a ve­zető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilá­gosítást kérhet, továbbá az Egyesület irataiba be­tekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagja az Egyesület vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az Alapszabály így rendelkezik. A Felügyelő Bizottság köteles az in­tézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról sze­rez tudomást, hogy:

 • az Egyesület működése során olyan jogsza­bálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményei­nek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megala­pozó tény merül fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Fel­ügyelő Bizottság indítványára - annak megtételé­től számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szer­vet.

8.3 A Felügyelő Bizottság az üléseit szükség sze­rint, de legalább évente kétszer tartja. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke vagy akadályoztatása esetén a másik két tagja (együttesen) hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha legalább két tag jelen van, minden döntését egyszerű szótöbbség­gel hozza, üléseiről jegyzőkönyvet készít.

8.4 A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja nem lehet az a személy, aki vagy akinek hozzátarto­zója

 • a vezető szerv tagja,
 • az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevé­kenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony­ban áll,
 • az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül,- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe ve­hető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egye­sület által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatását.

 

9.

A TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

 

9.1 A Tudományos Bizottság közvetlenül együtt­működik az elnökkel, a több szakterületet érintő tudományos kérdésekben egyeztetett javaslato­kat, állásfoglalásokat dolgoz ki.

9.2 Figyelemmel kíséri a nemzetközi kapcsolato­kat, a szakosztályok, vagy ahol vannak díjbizottságok, előterjesztése alapján véleményezi a tudományos díjak odaítélését, elősegíti a szaklapok megjelenését, színvonalának javítását, il­letve megfelelő szinten tartását.

9.3 Tagjai olyan személyek, akiknek a szakterületükön jelentős a tudományos munkásságuk (tudomá­nyos fokozatuk van), vagy állami/egyesületi elis­merésben részesültek.

9.4 Tagjait a szakosztályok adják (szakosztályon­ként egy, vagy két főt).

9.5 Elnökét a közgyűlés választja meg.

 

10.

AZ ETIKAI BIZOTTSÁG

 

Az Etikai Bizottságot az Elnökség al­kalomszerűen választja meg. Az Etikai Bizottság legalább 3 tagból álljon. Az Etikai Bizottság mun­káját az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően végzi.

 

11.

AZ EGYESÜLET SZAKOSZTÁLYAI

 

11.1 Az Egyesület szakosztályokra tagozódik.

A jelenlegi szakosztályok a következők:

 • Akusztikai szakosztály,
 • Finommechanikai, Mikrotechnikai szakosztály,
 • Környezetvédelmi szakosztály,
 • Mozgókép és Filmtechnikai szakosztály,
 • Optikai szakosztály,
 • Színháztechnikai szakosztály,
 • Zaj- és rezgéscsökkentési szakosztály.

A szakosztályok nem jogi személyek.

 • Az Egyesület minden tagja választása szerint tagja lehet valamelyik, de esetleg több szakosztálynak is.

A szakosztályokat a tagjai által 4 évenként vá­lasztott vezetőség irányítja.

 • A szakosztályi és szakmai tudományos tevékenység elismeréseként az Egyesület az arra érdemeseknek díjakat adományozhat. A egyesületi szakmai díjakat és az arra előterjesztés feltételeit az SZMSZ tartalmazza.

A szakosztályok vezetőségei az Elnökségbe, valamint az Egyesület bizottságaiba képviselőket delegálnak.

A szakosztályi vezetőség állhat

 • szakosztályi elnökből és/vagy szakosztályi vezetőből (titkárból)
 • a szakosztály által meghatározott létszámú vezetőségi tagból.

A szakosztályok vezetőségei évenként kötelesek munkatervet és pénzügyi tervet készíteni.

A szakosztályok vezetői kötelesek évente a tagja­iknak tevékenységükről beszámolni.

A szakosztályok önálló szerződéses kapcsolatot nem létesíthetnek.

A szakosztályok hivatalos levelezést az Egyesület titkársága útján folytathatnak.

11.2 Területi csoportok

A szakosztályok az Egyesület székhelyén kívül - ahol a tagok száma azt indokolttá teszi - területi csoportokat létesíthetnek.

A területi csoport az Egyesület illetékes szakosz­tályával szakmai együttműködésben segíti a mun­kát. Székhelyét és működési körét, ügyrendjét az Egyesület Elnöksége hagyja jóvá. Jo­gait és kötelezettségeit önálló ügyrendje szabályozza.

A területi csoport vezetője évenként elkészíti a csoport munkatervét és pénzügyi tervét.

A területi csoport külföldi, szerződéses kapcsola­tokat és megállapodásokat csak az Elnökség hozzájárulásával köthet.

A területi csoport vállalkozási tevékenységét az Elnökség által jóváhagyott keretek kö­zött folytathatja.

 

12.

AZ EGYESÜLET SZAKLAPJAI

 

A szaklapok szerkesztőbizottságának munkáját a lapok felelős szerkesztői irányítják, akik felelősek a lapok szakmai színvonaláért, és kötelesek évente január 31-ig laptervet és pénzügyi tervet készíteni. A laptervet és a pénzügyi tervet az Elnökség fogadja el. A szaklapok és az Egyesület kapcsolatát szerződésben kell rögzíteni. A felelős szerkesztők munkájukról évenként egyszer be­számolnak az Elnökségnek.

 

13.

AZ EGYESÜLET JÖVEDELME ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

13.1 Az Egyesület vagyona

13.1.1 Az Egyesület önálló vagyonnal rendelkezik, amelynek forrásai a MTESZ vagyonból az Egye­sületet megillető hányad, valamint az Egyesület alapítása óta a működés során szerzett és felhal­mozott vagyon.

13.1.2 Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből fakadó kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

13.1.3 Az Egyesület megszűnése esetén a tarto­zások és az összes fizetési kötelezettség kiegyen­lítése után fennmaradó rész a jogutód szervezetet illeti meg.

13.1.4 Jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó, kötelezettség-mentes vagyonból a MTESZ vagyoni hányad visszaszáll az MTESZ-re, az e felett fennmaradó rész az Egyesület cél sze­rinti működéséhez közelálló közhasznú szervezet, vagy szakirányú oktatási intézmény részére ado­mányozandó a Közgyűlés vagy a felszámoló biz­tos határozata alapján.

13.2 Az Egyesület gazdálkodása

13.2.1 Az Egyesület a társadalmi és közhasznú szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és va­gyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint, éves pénzügyi-, költségvetési terv alapján gazdálkodik.

13.2.2. Az Egyesület önfinanszírozó, nem nyere­ségorientált gazdálkodást folytat.

13.2.3 Vállalkozási tevékenységet csak a köz­hasznú céljainak megvalósítása érdekében, azo­kat nem veszélyeztetve végez.

13.2.4 A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a jelen Alapszabály által meghatározott célszerinti tevékenységére fordítja.

13.2.5 Az Egyesület bevételei:

 • közhasznú célra vagy a működési költség fede­zésére kapott támogatás, adomány,
 • a közhasznú tevékenység folytatásából szár­mazó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
 • az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
 • a vállalkozói tevékenység bevétele,
 • az egyéni és jogi tagdíjak,
 • egyéb bevételek.

13.2.6 Az Egyesület kiadásai:

 • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 • az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében fel­merült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 • a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 • a közhasznú és az egyéb vállalkozási tevékeny­ség érdekében felmerült - a bevételarányosan megosztott - közvetett költségek (ráfordítások, kiadások).

13.2.7 Az Egyesület éves pénzügyi-költségvetési tervét a főtitkár készíti, és az Elnökség hagyja jóvá. Végrehajtását a főtitkár irányítja.

13.2.8 Az Egyesület váltót, illetve más hitelvi­szonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevé­kenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támo­gatást hitel fedezetéül nem használhatja fel.

13.2.9 Az Egyesület az államháztartás alrendsze­reitől csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell hatá­rozni a támogatás elszámolásának feltételeit, módját.

13.2.10 Az Egyesület a felelős személyt, a támo­gatót, valamint ezek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által a tagoknak a tagsági jog­viszony alapján nyújtott, jelen Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti jut­tatásban nem részesítheti.

 

14.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

14.1 Azokban a kérdésekben, amelyekben jelen Alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvény­könyv vonatkozó rendelkezései, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, vala­mint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. irányadók.

14.2 Jelen Alapszabály közhasznú jogállásra vo­natkozó rendelkezései az 1997. évi CLVI. tv. II. fejezet 3. §-ának megfelelően a Fővárosi Bíróság általi közhasznúsági nyilvántartásba vételt köve­tően lépnek hatályba.

14.3 Jelen Alapszabályt az OPAKFI Egyesület 2009. szeptember 23-ai közgyűlése elfogadta és az el­fogadás napján hatályba lépett. Egyidejűleg hatá­lyát veszti a 2007. május 24-én elfogadott Alapszabály.


Láthatóvá vált a zaj...